I. Vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci prevádzkovania internetového obchodu ZnačkovýObchod.sk
 2. Predávajúcim je: MAREK MAČOR, miesto podnikania Oravická 1227/55, 028 01 Trstená, IČO : 45254168.
 3. Kupujúcim je návštevník internetovej stránky www.znackovyobchod.sk, ktorý si záväzne objednal tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu ZnačkovýObchod.sk.
 4. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka, ktorá obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom a ktorá bola odoslaná kupujúcim a prijatá predávajúcim sa považuje za platnú a záväznú. Objednávka predstavuje návrh kúpnej zmluvy.
 2. Prijatie objednávky bude potvrdené zo strany predávajúceho formou e-mailovej pošty alebo telefonicky. Až takýmto potvrdením objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, v ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar objednaného druhu a množstva za kúpnu cenu platnú v deň odoslania objednávky a kupujúci sa zaväzuje prebrať tovar a uhradiť kúpnu cenu za tovar platnú v deň odoslania objednávky.
 3. V prípade, že predávajúci nepotvrdí prijatú objednávku do 5 pracovných dní od prijatia objednávky, má sa za to, že nesúhlasí s návrhom kúpnej zmluvy a objednávka sa považuje za neplatnú.
 4. Pred odoslaním objednávky má kupujúci povinnosť overiť si konečnú cenu tovaru spolu s poštovným. Neoverenie si konečnej ceny tovaru nie je dôvodom na jeho vrátenie.

III. Platobné podmienky

 1. Suma uvedená ako kúpna cena tovaru pri jednotlivých produktoch nie je konečná. Je potrebné k nej pripočítať sumu poštovného a balného definovaného v dodacích podmienkach - čl. IV týchto podmienok okrem prípadu osobného prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Predávajúci garantuje cenu tovaru k okamihu odoslania objednávky kupujúcim.
 3. Predajca je platcom DPH.
 4. Kúpnu cenu za tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi :
  - platbou vopred - bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v objednávke (č.ú: 2615598896/1100),
  - poštovou dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. - za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky,
  - platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.
 5. Jeden z vyššie uvedených spôsobov úhrady kúpnej ceny za tovar určuje kupujúci.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť ako spôsob platby platbu vopred bankovým prevodom za nasledujúcich podmienok:
  - v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie,
  - pri kúpe tovaru v hodnote nad 85,- €,
  - pri dodaní tovaru do iného štátu.
 7. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením kúpnej ceny.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na chyby v písaní a počítaní v čase pred potvrdením objednávky. V takomto prípade predávajúci upozorní kupujúceho na chybu e-mailovou poštou alebo telefonicky.
 9. Dokladom o predaji (kúpe) je faktúra pripojená k zásielke, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

IV. Systém zliav

 1. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu nasledovné zľavy: 
  -pri nakúpe nad 85 € poštovné zdarma
  Uvedené množstevné zľavy platia pre jednorazovom nákupe nad vyššie uvedenú kúpnu cenu.

V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje expedovať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Táto lehota je však hraničná, zvyčajne predávajúci expeduje objednaný tovar do 3 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že kupujúci má záujem o čo najskoršie dodanie objednaného tovaru, môže kontaktovať predávajúceho a informovať sa o možnosti expedovania tovaru v skoršom termíne, prípadne i v deň potvrdenia objednávky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty expedovania tovaru kupujúcemu najneskôr do 28 dní od potvrdenia objednávky v závislosti od :
  - konkrétneho tovaru
  - od dostupnosti tovaru
  - nepredvídateľných udalostí.
  V takomto prípade bude predávajúci okamžite informovať kupujúceho, ktorý sa vzdáva nároku na náhradu škody vzniknutej oneskoreným dodaním tovaru.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorá bude uvedená pri registrácii kupujúceho, resp. v objednávke.
 4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať.
 5. V prípade, že kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neprevezme objednaný tovar, zaväzuje sa nahradiť predávajúcemu vzniknutú škodu, ktorá mu neprevzatím tovaru vznikla.
 6. V prípade, že kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neprevezme objednaný tovar a má napriek prvému neprevzatiu stále záujem o dodanie tovaru a predávajúci s druhým dodaním tovaru súhlasí, zaväzuje sa kupujúci nahradiť predávajúcemu cenu poštovného za prvé aj druhé dodanie a ďalšie prípadné náklady spojené s opätovným dodaním tovaru.
 7. Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom služieb Slovenskej pošty a.s. vždy 1. triedou s poistením ako doporučenú zásielku, doporučenú zásielku na dobierku alebo kuriérom.
 8. Ceny poštovného a balného v rámci SR sú:
  Dobierka - 1,50-€ 
 9. Kuriér - 8,00-€
 10. Ak sa na tom zmluvné strany dohodnú, predávajúci súhlasí s osobným prevzatím tovaru kupujúcim.
 11. Predávajúci súhlasí s dodaním tovaru mimo územia SR.
 12. Mimo územia SR bude k cene tovaru pripočítané poštovné INDIVIDUÁLNE podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a.s., platného v deň odoslania tovaru.
 13. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru, ktoré vzniklo pri doručovaní tovaru kupujúcemu poštovou prepravou.

VI. STORNO objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu zaslaním e-mailovej správy na adresu info@znackovyobchod.sk do 24 hodín od odoslania objednávky.
 2. Kupujúci má právo odôvodnene stornovať objednávku aj po 24 hodinách od odoslania objednávky a v prípade, že tovar bol už zaslaný, sa zaväzuje ho neprevziať a nahradiť predávajúcemu cenu poštovného a balného a ďalšie prípadné náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o Storne objednávky e-mailovou poštou.
 4. Predávajúci má právo stornovať objednávku až do času odoslania objednávky kupujúcemu bez udania dôvodu s tým, že kupujúci sa vzdáva nároku na prípadnú škodu spôsobenú nedodaním tovaru predávajúcim.
 5. V prípade, že v čase storno objednávky kupujúcim alebo predávajúcim už kupujúci uhradil kúpnu cenu za tovar, zaväzuje sa predávajúci vrátiť kúpnu cenu (zníženú o poštovné a balné, ak už bol tovar expedovaný) obratom späť na účet kupujúceho.

VII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Podľa § 12 ods.1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade, pokiaľ by predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č. 108/2000 povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s nepoškodeným, nepoužitým kompletným tovarom v pôvodnom nepoškodenom obale s pripevnenými visačkami a cenovkami na adresu predávajúceho na náklady kupujúceho. Prílohou musí byť kópia faktúry. Predávajúci neakceptuje zaslanie odstúpeného tovaru formou poštovej dobierky.
 3. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený kupujúcemu na jeho náklady.
 4. Po splnení vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o sumu poštovného a balného najneskôr do 14 dní od prijatia odstúpeného tovaru predávajúcim. Vrátenie kúpnej ceny sa uskutoční prevodom na bankový účet kupujúceho.

VIII. Reklamačný poriadok

 1. Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).
 2. Ak má tovar vadu, kupujúci je oprávnený tento tovar reklamovať u predávajúceho v zákonnej 24-mesačnej záručnej dobe na základe faktúry, ktorá je zároveň záručným listom. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
 3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 5. Reklamácia sa vzťahuje na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom.
 6. Reklamácia sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli z dôsledku neodbornej manipulácie s tovarom, opotrebovaním tovaru bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním.
 7. Reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady spolu s podrobným popisom vady a s kópiou faktúry. Zaslanie reklamovaného tovaru formou dobierky predávajúci nepreberie.
 8. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
 9. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru a o výsledku upovedomí bezodkladne kupujúceho.
 10. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom a predávajúci má nárok na náhradu preukázateľných výdavkov spojených s neoprávnenou reklamáciu tovaru.
 11. Oprávnená reklamácia bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
 12. Oprávnená reklamácia sa považuje za vybavenú oznámením predávajúceho kupujúcemu o výmene reklamovaného tovaru za nový tovar tej istej akosti a druhu alebo o vrátení kúpnej ceny tovaru v plnej výške.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám., s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky - jedná sa predovšetkým o zasielateľské služby.
 2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať
 3. Osobné údaje sú od kupujúceho požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie objednávok kupujúceho a evidenciu v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.
 2. Všetky obrázky použité v internetovom obchode ZnačkovýObchod.sk sú ilustračné a predávajúci si vyhradzuje právo na farebné odlišnosti tovaru na obrázkoch a v skutočnosti.
 3. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 05. mája 2010
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto Obchodných podmienok.

V Trstenej dňa 05. mája 2010


ÚvodÚvod

Filtrovanie tovaru

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.